Some factors affecting porosity in directed energy deposition of AlMgScZr-alloys

Zhao, Tong (Corresponding author); Wang, Yuhan; Xu, Tianshan; Bakir, Maha; Cai, Wangcan; Wang, Mengjie; Dahmen, Marius; Zheng, Qihong; Wei, Xianke; Hong, Chen; Zhong, Chongliang; Albus, Patrick; Schopphoven, Thomas; Gasser, Andres; Häfner, Constantin Leon

Amsterdam [u.a.] : Elsevier Science (2021)
Journal Article

In: Optics & laser technology
Volume: 143
Page(s)/Article-Nr.: 107337